kiểu bán nguyệt

Sắp xếp ghế một nửa bàn để người tham gia có thể hướng về sân khấu hoặc diễn giả.
Thích hợp với các buổi đào tạo, workshop, cần có nhiều đóng góp ý kiến, thảo luận và tương tác của người tham gia.

Sắp xếp ghế một nửa bàn để người tham gia
có thể hướng về sân khấu hoặc diễn giả. Thích hợp với các
buổi đào tạo, workshop, cần có nhiều đóng góp ý kiến,
thảo luận và tương tác của người tham gia.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục